Fysiotherapie Zuidplas

Algemene voorwaarden / huisregels


 • Afspraken die uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht.
 • Afspraken die bij verhindering op dezelfde dag kunnen worden ingehaald worden niet extra in rekening gebracht.
 • Men dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. De Praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.
 • Deelname aan een training geschiedt op eigen risico.
 • De gebruiker is aansprakelijk voor door hem/haar aan zaken van Fysiotherapie Zuidplas aangerichte schade.
 • Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door hem/haar die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, behoudens indien en voor zover het tegendeel door betrokkene wordt aangetoond.
 • Bij het oefenen in de Praktijk dient u gemakkelijke of sportieve kleding en schone en niet afgevende schoenen te dragen. Tevens verzoeken wij u een handdoek te gebruiken op de apparaten. Gewichten, halters en andere materialen dient men na gebruik terug te leggen op de daarvoor bestemde plaats. Bij onvoldoende kennis van de apparatuur vraagt u altijd om uitleg van de aanwezige fysiotherapeut. Houdt rekening met de aanwezigheid van andere patiënten.
 • Voor persoonlijke eigendommen zijn er kluisjes aanwezig in de kleedkamer. De Praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen.
 • Patiënten dienen zelf hun polisvoorwaarden na te kijken in hoeverre zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. Door de vele verschillen in polissen is het voor ons onmogelijk geworden u hierin optimaal voor te lichten. Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed zijn de kosten voor de patiënt.
 • Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 • Fysiotherapie Zuidplas heeft een klachtenregeling. Wanneer u een klacht heeft kunt u samen met de vertrouwenspersoon van Fysiotherapie Zuidplas een afspraak maken en zonodig een klachtenregistratieformulier invullen. De klacht zal geëvalueerd en afgehandeld worden. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling kunt u naar een onafhankelijke klachtencommissie stappen. Meer informatie is te vinden in de Klachtenregeling Keurmerk Fysiotherapie.
 • Fysiotherapie Zuidplas ondersteunt de KNGF-Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)

De WGBO is een behandelingsovereenkomst, waarbij de fysiotherapeut zich tegenover de patiënt verbindt tot het verrichten van fysiotherapeutische handelingen die rechtstreeks op de patiënt betrekking hebben. De WGBO heeft tot doel de rechtspositie van de patiënt te verduidelijken en te versterken.

Behandelingsovereenkomst

De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer een patiënt zich met een concrete zorgvraag tot de fysiotherapeut wendt en de fysiotherapeut op deze zorgvraag ingaat. De fysiotherapeut is verplicht om de patiënt adequaat te informeren. De patiënt is van zijn kant ook informatie verschuldigd en met naar beste weten mee te werken aan de behandeling.

Meer informatie over de WGBO vindt u hier.

Openingstijden

Maandag 08.00 - 19.00
Dinsdag 08.00 - 21.00
Woensdag 08.00 - 19.00
Donderdag 08.00 - 20.00
Vrijdag 08.00 - 19.00
Zaterdag 09.00 - 12.30

Nieuws:

Een moment hier komt de RSS-nieuws-feed...